طرح های اعتباری      


درخواست لیزینگ      


شرکت لیزینگ گردشگری(سهامی خاص)، در مهرماه سال 1379 تحت شماره 167151 بعنوان سومین شرکت خصوصی کشور با سرمایه اولیه یک میلیارد ريال تأسیس شد و طی چند مرحله سرمایه تا میزان 60 میلیارد ریال افزایش یافت.

با عنایت به تغییر در دستورالعمل اجرایی شرکت های لیزینگ در سال 95 و اعمال ساز و کار جدید برای فعالیت های لیزینگی، این شرکت نسبت به انجام افزایش سرمایه از مبلغ 60 میلیارد ریال به 180 میلیارد ریال ، افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره از سه به پنج نفر و تغییرات اساسنامه ای اقدام نموده است.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/22 شرکت لیزینگ شید (سهامی خاص)، به نام شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص) تغییر نام یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر کرد.

موضوع اصلی فعالیت شرکت لیزینگ طبق اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی ، تامين مالي مشتري ازطريق تهيه كالا اعم از منقول و غير منقول توسط شركت ليزينگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی می باشد.

اعضاء هیأت مدیره